ඌව පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්රීසි ඒකකය විසින් සකස් කරන ලද A LADDER TO LEARN පොත එළිදක්වන ලදී.
මෙම පොත මගින් වඩාත් පැහැදිලි අදහස් මෙන්ම ඉලක්කගත සහය වෙනුවෙන් සිසුන් හට ලබා දෙන ප්රශ්න හා පිළිතුරු සඳහා වන සියලු උපදෙස් ඉංග්රීසි, සිංහල හා දෙමළ යන භාෂා ත්රිත්වයෙන්ම ලබා දී ඇත.
කලාප ඉංග්රීසි භාෂා ඒකකයෙහි සම්පත් දායකත්වයෙන් හා සාමාන්ය අධ්යාපනය නවීනකරණ ව්යාපෘතියේ මූල්ය අනුග්රහයෙන් මෙම පොත මුද්රණය කර ඇත .
මෙම අවස්ථාවට පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ඩී.එම් රත්නායක මහතා, ඌව පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්රීසි ඒකකයේ සහකාර අධ්යක්ෂක කේ. ඒ. බී. ඩී. පුෂ්පකුමාරි මහත්මිය යන නිළධාරීන් සහභාගී වූහ.
May be an image of 4 people, people standing and indoor
ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் ஆங்கிலப் பிரிவினால் தயாரிக்கப்பட்ட A LADDER TO LEARN புத்தகம் வெளியீட்டு வைக்கப்பட்டது.
குறித்த புத்தகம் மாணவர்களுக்குத் தெளிவான யோசனைகளையும், இலக்குகளை அடையக்கூடிய ஆதரவையும் வழங்கும் வகையில் கேள்வி மற்றும் விடைகளுக்கான அணைத்து வழிமுறைகளையும் உள்ளடக்கியதாக ஆங்கிலம், சிங்களம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய மும்மொழிகளிலும் அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வலையக் கல்விக் காரியாலயங்கள் ஆங்கில மொழி பிரிவினரின் பங்களிப்புடன், பொதுக் கல்வி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் நிதி உதவியுடன் குறித்த புத்தகம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, கல்விப் பணிப்பாளர் டீ.எம். ரத்நாயக, மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் ஆங்கிலப் பிரிவின் உதவிப் பணிப்பாளர் கே.ஏ.பீ.டீ. புஷ்பகுமாரி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.