101 වන ජාත්යන්තර සමූපකාර දිනයට සමගාමීව ඌව පළාතේ සමුපකාර සේවකයින් ඇගයිමේ උත්සවයක් බදුල්ල සයිමන් පීරිස් ශාලාවේදී පැවැත්විය.
මෙහිදි පළාතේ සමූපකාර සමිති හා සංගම්, ඉන්දන පිරවුම්හල්, ග්රාමීය බැංකු, කෝප්සිටි, සමුපකාර වෙළදසැල් අතර කාර්යක්ෂම සේවාවන් සැපයිමේ තරග, කාර්ය්ය සාධන තරග, දිරිය ව්යවසායකයින් තේරීම ඇතුලු තරග රැසක් පවත්වා එයින් ජය ලැබුවන් ඇගයිමට ලක්කර සහතික හා සම්මාන ප්රධානය කිරීම සිදුවිය.
ඌව පළාත් සමුපකාර අමාත්යාංශයේ, පළාත් සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තු එක්ව සංවිධානය කළ මෙම උත්සවය සදහා රාජ්ය අමාත්ය චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී ප්රියන්ති මහත්මිය, ඌව පළාත් සමූපකාර අමාත්යාංශයේ ලේකම් සියානි රත්නායක මහත්මිය, පළාත් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් එච්.පී.ඒ.ජී. අනුරුද්ධ මහතා ඇතුලු පළාත් සභාවේ රාජ්ය නිළධාරීන් හා සමූපකාර සමිති සභාපතිවරුන් හා සේවකයින් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.
101வது சர்வதேச கூட்டுறவு தினத்தை முன்னிட்டு ஊவா மாகாண கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் செயல்திறனைக் கௌரவிக்கும் விழா பதுளை சைமன் பீரிஸ் ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது மாகாண கூட்டுறவு சங்கம், எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம், கிராமிய வங்கி, கோப்சிட்டி, கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களுக்கு இடையில் செயல்திறன் மிக்க விநியோக தேர்வு , செயலாற்றுகை தேர்வு, ஊக்கமளிக்கும் தொழில்முனைவோரின் தேர்வு உள்ளிட்ட பல தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்குச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
ஊவா மாகாண கூட்டுறவு அமைச்சு மற்றும் மாகாண கூட்டுறவு திணைக்களம் ஆகியன இணைந்து ஏற்பாடு செய்த இந்த நிகழ்வில் ஆரம்பக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் சாமர சம்பத் தசனாயக, பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் சுதர்ஷன தெனிபிடிய, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, ஊவா மாகாண கூட்டுறவு அமைச்சின் செயலாளர் சியானி ரத்நாயக்க, மாகாண கூட்டுறவு ஆணையாளர் எச்.பி.ஏ.ஜி. அனுருத்த உட்பட மாகாண சபை அதிகாரிகள், கூட்டுறவு சங்க தலைவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.