සමස්ත ලංකා සුව සේවා සංගමය සමග සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී ගිලන්රථ සහායකයින් සඳහා අතිකාල ගෙවීම්, කොවිඩ් රාජකාරි ඉටු කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්ය පහසුකම් හා උපකරණ, බඳවා ගැනීම හා උසස්වීම්, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද චක්රලේඛය ක්රියාත්මක නොකිරීම ඇතුළු ඌව පළාත් සෞඛ්ය කාර්යය මණ්ඩලයට බලපාන විවිධ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර, එම ගැටළු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කර කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදීම සදහා අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (මූල්ය) එම්.ඊ. සුමිත්රා සිල්වා මහත්මිය, සමස්ත ලංකා සුව සේවා සංගමයේ ප්රධාන ලේකම් මහින්ද ගුරුගේ මහතා ඇතුළු සංගමයේ සාමාජිකයන් සහභාගි විය.
அகில இலங்கை சுவசேவை சங்கத்தினருடனான சந்திப்பொன்று ஊவா மாகாண சபை கேற்போர்கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது ஆம்புலன்ஸ் உதவியாளர்களுக்கான மேலதிக நேர ஊதியம் வழங்கல், கொவிட் கடமைகளைச் செய்யும் ஊழியர்களுக்குத் தேவையான வசதிகள் மற்றும் உபகரணங்கள், ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு, சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையை செயல்படுத்தாமை உள்ளிட்ட ஊவா மாகாண சுகாதார ஊழியர்களைப் பாதிக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்துக் கலந்துரையாடப்பட்ட அதேவேளை, குறித்த பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி அவற்றை விரைவாகத் தீர்ப்பது தொடர்பில் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, பிரதி பிரதான செயலாளர் ( நிதி ) எம்.ஈ. சுமித்ர சில்வா, அகில இலங்கை சுவசேவை சங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் மஹிந்த குருகே உள்ளிட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.