ශ්රී ලංකාවේ වතිකානු අපෝස්තලික තානාපති අති උතුම් බ්රයන් උඩෙයිග්වේ (Rev. Dr.Brian Udaigwe) හිමිපාණන් සමග සුහද හමුවක් බදුල්ල ශාන්ත මරියා දේවස්ථානයෙදී පවත්වන ලදී.
උන්වහන්සේ 2020 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ වතිකානු අපෝස්තලික තානාපති ලෙස වතිකානුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
1964 ජූලි මස 19 වැනි දින කැමරන්හි උපත ලබා ඇති එතුමන් ඉංග්රීසි, ඉතාලි, ප්රංශ හා ස්පාඤ්ඤ යන භාෂා හැසිරවීමේ නිපුනයෙක් වීම විශේෂත්වයකි.
මෙම අවස්ථාවට ආගමික නායකවරුන්, බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ ආරක්ෂක අංශයේ ප්රධානීන් ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
இலங்கைக்கான வத்திக்கான் திருப்பீட பிரதிநிதி கலாநிதி பிறையன் உடைக்வே (Rev. Dr.Brian Udaigwe) ஆண்டகை அவர்களுடனான சிநேகபூர்வ சந்திப்பொன்று பதுளை செயின்ட் மேரிஸ் தேவாலயத்தில் நடைபெற்றது.
2020ஆம் ஆண்டு கலாநிதி பிறையன் உடைக்வே இலங்கைக்கான வத்திக்கான் திருப்பீட பிரதிநிதியாக வத்திக்கானினால் அறிவிக்கப்பட்டது.
1964 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 19ஆம் திகதி பிரதமர் கலாநிதி பிறையன் உடைக்வே ஆங்கிலம், இத்தாலி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பானிஷ் ஆகிய மொழிகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருப்பது சிறப்பம்சமாகும்.
இந்த நிகழ்வில் மதத் தலைவர்கள், பதுளை மாவட்டத்தின் பாதுகாப்புப் பிரிவின் தலைவர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உள்ளனர்.