වැවේගම දිසා රෝහලේ ‘සුරකීමේ සංවිධානය’ සමග ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී සිදුකළ සාකච්ඡාවේදී සාකච්ඡා වූ පරිදි නායයෑමේ අවදානම සහිත ස්ථානයක පිහිටා ඇති මෙම දිසා රෝහල හි තත්ත්වය නීරීක්ෂණය