ඌව පළාත් ග්රාමසංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන “ලියසුහුරූ” විස්කම් ප්රදර්ශනය හා මනාලියන් දැක්ම 2022 ඌව පළාත් පුස්තකාල ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදි 2021 වසරේදි ග්රාමසංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබූ පාඨමාලාවන් හැදැරූ තරුණ තරුණියන් අතින් නිර්මාණය වූ නව නිර්මාණ ප්රදර්ශනය කෙරිණි.
විසිතුරු භාණ්ඩ, බතික් නිර්මාණ, ගෘහ උපකරණ, ස්වභාවික සම්පත් වලින් කළ නිර්මාණ, මෝස්තර, ආහාර සැකසීම ඇතුලු පාඨමාලාවන් හැදැරූ සිසු සිසුවියන්ගේ නිර්මාණ ප්රදර්ශනයක් පැවැත්විය.
එමෙන්ම වසරක් පුරා රූපලාවන්ය ශිල්පය හැදැරූ යෞවනියන් අතින් හැඩගැන්වූ මනාලියන් දැක්මක් ද පැවැත්වූ අතර පාඨමාලාවන් හැදැරූ සියලුම සිසු සිසුවියන්ට සහතික පත්ර ප්රධානය කිරීමක්ද මෙහිදි සිදුවිය.
මෙම අවස්ථාව සඳහා පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පාලන) ආර්.එච්.සී. ප්රියන්ති මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන හා ග්රාමසංවර්ධන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය, පළාත් ග්රාමසංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යක්ෂිකා කේ.අයි. අනුෂා මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட “லியசுஹுரு” கண்காட்சி மற்றும் திருமணப் பெண் கண்காட்சி 2022, ஊவா மாகாண நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது 2021ஆம் ஆண்டு கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி நெறியில் கலந்துகொண்ட இளைஞர் யுவதிகளினால் உருவாக்கப்பட்ட கைவினைப் பொருட்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
ஆபரணங்கள், பதிக் தயாரிப்புகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், இயற்கை வளங்களில் செய்யப்பட்ட தயாரிப்புக்கள், உணவுத் தயாரிப்புகள் உள்ளிட்ட பல கைவண்ணங்கள் கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டன.
அத்துடன் அழகுக்கலை பயின்ற இளம் அழகுக்கலைஞர்களின் கைவண்ணத்தில் உருவான திருமணப் பெண்களின் கண்காட்சி நிகழ்வும் நடைபெற்றது. மேலும் பயிற்சி நெறியில் கலந்துகொண்ட அனைவர்க்கும் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வும் இதன்போது நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் மாகாண அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் காமினி மஹிந்தபால ஜோபியஸ், பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி, மாகாண கல்வி மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் கே.ஐ அனுஷா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.