මොණරාගල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ඊයේ දින මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණි.
මෙහිදී පසුගිය දිස්ත්රික් සම්බන්ධිකරණ තීරණයන් සමාලෝචනය කිරීම සහ තීරණ දැනුම්දීම සිදු කෙරුණු අතර, මහජන ආරක්ෂණ කටයුතු, සෞඛ්ය ප්රවර්ධන කටයුතු, කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු, වාරි මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන සහ මිරිදිය ධීවර සංවර්ධන කටයුතු, අධ්යාපන සහ නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු, තරුණ කටයුතු සහ ක්රීඩා සංවර්ධන කටයුතු, මහජන උපයෝගිතා සේවාවන් වලට අදාල පානිය ජල සම්පාදන කටයුතු, විදුලිබල හා බලශක්ති සම්පාදන කටයුතු, මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු, මගී ප්රවාහන කටයුතු, ඉඩම් සහ මිනින්දෝරු කටයුතු, අපදා කලමනාකරණ කටයුතු, පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු, වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම සංවර්ධන කටයුතු, කාන්තා හා ළමා සුභසාධන කටයුතු යන ක්ෂේත්රයන්ට අදාළව ක්රියාත්මක වන විශේෂ ව්යාපෘතින් සහ ඒවායේ පවතින ගැටළු සහ යෝජනා සමාලෝචනය කිරීම සිදු වූ අතර, එහිදී දිස්ත්රික්කයේ ජනතාවට වඩාත් ඵලදායි සේවාවක් සිදු කිරීමට අවශ්ය වැදගත් තීන්දු තීරණ රැසක් ගනු ලැබීය.
මේ අතර කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් 2022 යල කන්නයේ වගා හානි වෙනුවෙන් ගොවීන් 22ක් සඳහා වන්දි මුදල් ප්රදානය කිරීම ද මෙහිදී සිදු විය.
මෙම අවස්ථාව දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සමසභාපති හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී කුමාරසිරි රත්නායක මැතිතුමා, පිරිවෙන් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා, මොණරාගල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ගයාෂාන් නවනන්ද මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී එච්.එම්. ධර්මසේන විජේසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිත්වය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී.ප්රියන්ති මහත්මිය, මොනරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් ආර්.එම්.පසන්.එස්.බී රත්නායක මහතා, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (පාලන) ප්රදීප් කුලතිලක මහතා, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (ඉඩම්) එල්.ඒ සෝමරත්න මහතා අධ්යක්ෂ (ක්රමසම්පාදන) යූ.එච් උපුල් මහතා යන මහත්වරුන්, ප්රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු දිස්ත්රික්කයේ සියලුම ක්ෂේත්රයන්ට අදාල රාජ්ය ආයතන වල නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.
மொனராகலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் நேற்றைய தினம் மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளர் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது, இறுதியாக நடைபெற்ற அபிவிருத்தி குழுக் கூட்டத்தில் மேற்கொண்ட தீர்மானங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டதுடன், பொது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள், விவசாய அபிவிருத்தி பணிகள், நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி பணிகள், கால்நடை மற்றும் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நடவடிக்கைகள், கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள், இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், பொதுப் பயன்பாட்டுச் சேவைகள் தொடர்பான குடிநீர் விநியோக நடவடிக்கைகள், மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி விநியோக பணிகள், வீதி அபிவிருத்தி பணிகள், பயணிகள் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள், நிலம் மற்றும் கணக்கெடுப்பு பணி, கழிவு மேலாண்மை பணி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பணி, பெருந்தோட்ட தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாயம், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் மேம்பாடு ஆகிய துறைகள் தொடர்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலவரங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதுடன், மாவட்ட மக்களுக்குப் பயன்பெறும் வகையில் சிறப்பான சேவைகளை வழங்குவதற்குத் தேவையான முக்கிய தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதேவேளை, விவசாய மற்றும் கமநல காப்புறுதிச் சபையினால் 2022 ஆம் ஆண்டில் சிறுபோக பயிர் சேதம் ஏற்பட்டமைக்காக 22 விவசாயிகளுக்கு நஷ்டஈடுகளும் வழங்கப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஒருங்கிணைப்புக் குழு இணைத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமாரசிறி ரத்நாயக்க, பிரிவெனாக் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் விஜித பேருகொட, மொனராகலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான கயாஷான் நவனந்த, டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மசேன, பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளர் ஆர்.எம்.பீ.எஸ்.பீ. ரத்நாயக்க, அரச பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், மாவட்டத்தின் கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் சபைகளின் தலைவர்களும் கலந்துகொண்டனர்.