මොණරාගල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්රධාන ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී
මෙහිදී, ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා සිදුකරගෙන යන ව්යාපෘති සහ ඒ ආශ්රිත ගැටලු, පෝෂණ තත්ත්වය සහතික කිරීම සහ සෞඛ්ය ප්රවර්ධන කටයුතු මගින් දිස්ත්රික්කයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගැනීම සහ රෝග නිවාරණ කාර්ය භාරය, දිස්ත්රික්කයේ සමස්ත අධ්යාපන ක්රියාවලිය, නිපුණතා සංවර්ධන ක්රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම සහ ඒ ආශ්රිතව පවතින ගැටලු සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු වූ අතර, පානීය ජල ගැටලු, මාර්ග සංවර්ධනයට අදාළ යෝජනා සහ ගැටළු, මගී ප්රවාහන කටයුතු වලට අදාල ගැටළු සහ යෝජනා, නිවාස සංවර්ධනයට අදාල ගැටළු සහ යෝජනා, දිස්ත්රික්කයේ ආපදා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු සහ යෝජනා, වන සංරක්ෂණය ආශ්රිතව පවතින ගැටලු, වනජීවී සංරක්ෂණ ආදී කරුණු දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර අතර ඒ සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට මොණරාගල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු ගරු මන්ත්රී හා මොනරාගල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සම සභාපති කුමාරසිරි රත්නායක මැතිතුමා, විදේශ රැකියා ප්රවර්ධන රාජ්ය ගරු අමාත්ය ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා, පිරිවෙන් අධ්යාපන රාජ්ය ගරු අමාත්ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා, මොණරාගල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු ගරු මන්ත්රී එච්.එම් ධර්මසේන මැතිතුමා යන මැති ඇමැති වරුන් ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා, මොනරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් ආර්. එම්. පී. එස්. බී. රත්නායක මහතා, මොණරාගල අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් වරුන්, මොනරාගල ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවර ඇතුළු දිස්ත්රික්කයේ රාජ්ය හා රාජ්ය නොවන නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.
மொனராகலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் மொனராகலை மாவட்ட செயலகத்தின் பிரதான கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன் போது, உணவுப் பாதுகாப்பைச் செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் மற்றும் அத்துடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள், மாவட்ட மக்களின் ஊட்டச்சத்து நிலையை உறுதி செய்தல், சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மற்றும் நோய்த் தடுப்பு, மாவட்டத்தின் கல்வி செயல்முறைகள், திறன் மேம்பாட்டுச் செயல்முறைகள் மற்றும் அத்துடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்ட அதேவேளை, குடிநீர் பிரச்சனைகள், வீதி அபிவிருத்தி தொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் சிக்கல்கள், பயணிகள் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் காணப்படும் சிக்கல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள், வீடமைபுத் தீட்டம் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள், மாவட்டத்தில் அனர்த்த முகாமைத்துவ திட்டங்களில் காணப்பட்டும் பிரச்சினைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள், வனப் பாதுகாப்பு தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு விடயங்கள் தொடர்பில் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், அதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த கலந்துரையாடலில் மொனராகலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் இணைத் தலைவருமான குமாரசிறி ரத்நாயக்க, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஏ.பி. ஜகத் புஷ்பகுமார, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் விஜித பேருகொட, மொனராகலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எச்.எம்.தர்மசேன உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள், ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளர் ஆர். எம். பி. எஸ். பி. ரத்நாயக்க, மொனராகலை மாவட்ட மேலதிக செயலாளர்கள், மொனராகலை சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் மாவட்ட அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற அதிகாரிகள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.