බදුල්ල දිස්ත්රික් මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ වෘත්තීය ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උසස් වීම්, කොවිඩ් රාජකාරි වල නියුතු මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ ගමන් වියදම්, ස්ථාන මාරු ඇතුළු මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.
ජනතා හිතවාදී වඩාත් යහපත් හා කාර්යක්ෂම වූ රජයේ සේවය සඳහා මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් ඉටුකරන සේවය අගය කළ අතර, ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු වලට ඉක්මන් විසඳුමක් ලබාදීමට අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් සෞඛ්ය අමාත්යංශයේ ලේකම් දයානන්ද රත්නායක මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් ( මූල්ය ) එම්.ඊ. සුමිත්රා සිල්වා මහත්මිය, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පාලන) ආර්.එච්.සී. ප්රියන්ති මහත්මිය ඇතුළු බදුල්ල දිස්ත්රික් මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් එක්ව සිටියහ.
பதுளை பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கத்தின் தொழிற்துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் குறித்த கலந்துரையாடலொன்று ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்களின் பதவி உயர்வு, கொவிட் கடமைகளைச் செய்த பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்களின் போக்குவரத்துச் செலவுகள், இடமாற்றம் உள்ளிட்ட பல பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
மக்கள் நலம்கொண்ட வினைத்திறன் மிக்க பொதுச் சேவைக்காக பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்கள் ஆற்றும் சேவையைப் பாராட்டும் அதேவேளை, அவர்கள் முகங்கொடுக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு விரைவான தீர்வுகளை வழங்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் தயானந்த ரத்நாயக்க, பிரதி பிரதான செயலாளர் (நிதி) எம்.ஈ. சுமித்ரா சில்வா, பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி உள்ளிட்ட பதுளை பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.