බණ්ඩාරවෙල අධ්යාපන කලාපයේ සිංහල මාධ්යයෙන් අධ්යාපනය හදාරන ළමුන් සදහා ඉස්ලාම් දහම ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් නොමැති වීම පිළිබදව සාකච්ඡාවක් බණ්ඩාරවෙල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂක කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
සිංහල මාධ්යයෙන් ඉස්ලාම් අධ්යාපනය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ගුරුවරුන් නොමැතිවීම හේතුවෙන් සිසුන් මුහුණ දී ඇති ගැටළු පිළිබඳව බණ්ඩාරවෙල ජුම්මා පල්ලිය විසින් ලිඛිතව මා හට දැනුම් දී තිබු අතර, එම ප්රශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් ඇතුළු අධ්යාපන නිලධාරීන්, බණ්ඩාරවෙල නගරයේ තිබෙන ප්රධාන පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් සහ මුස්ලිම් පල්ලියේ නියෝජනය කරමින් පැමිණි එම නියෝජිත පිරිස් සමග දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර, මේ සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් එච්.එම්. නන්දසේන මහතා, බණ්ඩාරවෙල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂක ආර්.එම්. ආරියදාස මහතා, බණ්ඩාරවෙල නගරයේ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු මුස්ලිම් පල්ලිය නියෝජනය කරමින් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
பண்டாரவளை கல்வி வலயத்தில் சிங்கள மொழி மூலம் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு இஸ்லாம் பாடத்தைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் இல்லாமை தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் பண்டாரவளை வலயக் கல்விக் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது.
சிங்கள மொழி மூலம் இஸ்லாமியக் கல்வியைக் கற்பிக்க ஆசிரியர்கள் இல்லாததால் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து பண்டாரவளை ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலினால் எனக்கு எடுத்து மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய குறித்த பிரச்சினைக்குத் தீர்வை வழங்கும் வகையில் மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் உள்ளிட்ட கல்வி அதிகாரிகள், பண்டாரவளை நகரத்தில் உள்ள பிரதான பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் மற்றும் பள்ளிவாசலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வருகைதந்த குழுவினருடன் கலந்துரையாடியதுடன், இதற்காக முன்னெடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எச்.எம். நந்தசேன, பண்டாரவளை வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஆர்.எம். ஆரியதாச, பண்டாரவளை நகரப் பிரதான பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் உட்படப் பள்ளிவாசலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வருகைதந்த குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.