ඌව පළාත් ක්රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂකර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී 2022 වසර සඳහා අදාළ අමාත්යාංශවල සහ අමාත්යාංශ යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු වලින් ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන් හා ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් ප්රතිපාදන සහ වැඩසටහන්වල ප්රගතිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් ක්රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂකර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම්වරුන් ඇතුළු අදාල අමාත්යාංශවල හා දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள், சுற்றுலா, போக்குவரத்து, கலாச்சாரம், புடவைக் கைத்தொழில் மற்றும் சிறு கைத்தொழில் அமைச்சின் முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம் ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது 2022 ஆண்டில் அமைச்சுக்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி, முன்னெடுக்கப்படும் வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பில் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள், சுற்றுலா, போக்குவரத்து, கலாச்சாரம், புடவைக் கைத்தொழில் மற்றும் சிறு கைத்தொழில் அமைச்சுக்களின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன, பிரதி பிரதான செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.