ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාදන, වතු යටිතල පහසුකම් සහ සමූපකාර කටයුතු අමාත්යාංශයේ ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී 2022 වසර සඳහා අදාළ අමාත්යාංශවල සහ අමාත්යාංශ යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු වලින් ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන් හා ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් ප්රතිපාදන සහ වැඩසටහන්වල ප්රගතිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාදන, වතු යටිතල පහසුකම් සහ සමුපකාර කටයුතු අමාත්යාංශයේ වැඩබලන ලේකම් ආර්.එම්. දයානන්ද රත්නායක මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම්වරුන් ඇතුළු අදාල අමාත්යාංශවල හා දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, வீடமைப்பு, நீர் வழங்கல், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சுக்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடலொன்று ஊவா மாகாண சபை கேட்ப்போர்கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது 2022 ஆண்டில் அமைச்சுக்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி, முன்னெடுக்கப்படும் வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பில் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, ஊவா மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, வீடமைப்பு, நீர் வழங்கல், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சுக்களின் பதில் செயலாளர் ஆர்.எம். தயானந்த ரத்நாயக, பிரதி பிரதான செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.