පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්යාංශය මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන 2021 යටතේ බදුල්ල ප්රාදේශීය සභාවට අයත් හෙල බොජුන්හලක් ඉදි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් එම ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල්ගල් තැබීමේ කටයුතු ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය අසල භූමියේදී පවත්වන ලදී.
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්ය අමාත්යංශයේ රුපියල් මිලියන 10.65ක මූල්ය ප්රතිපාදන මත මෙම හෙලබොජුන්හල ඉදි කරනු ලබනවා. දින 120ක කාල සීමාවක් ඇතුළත වැඩ අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මෙම හෙලබොජුන්හල ඌව විශ්වවිද්යාලයට යාබදව ඉදිවන අතර මෙමගින් විශ්වවිද්යාලයේ සිසුන් හට සහ ප්රදේශවාසි ජනතාව හට විශාල සහනයක් සැලසෙනවා ඇති.
මෙම අවස්ථාව තුලදී ප්රදේශයේ ඇති විහාරස්ථාන සහ අනෙකුත් පූජනීය ස්ථාන සඳහා ප්රයෝජන ගැනීමට දෑත් සෝදන උපකරණ කට්ටලය බැගින් බෙදා දීමද සිදු කරනු ලැබීය.
මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය සහ අනෙකුත් ආගමික පූජකතුමන්ලා, ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය ගරු තේනුක විදානගමගේ මහතා, බදුල්ල නගරාධිපති ඩබ්ලිව්.ඩී. ප්රියන්ත අමරසිරි මහතා, බදුල්ල ප්රාදේශීය සභා සභාපති රම්යසිරි මංතිලක මහතා ඇතුළු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මණ්ඩලය, බදුල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා සහ ප්රාදේශීය සභා නිලධාරීන්ද ප්රදේශවාසී කිහිපදෙනෙකුද සහභාගී විය.
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் திட்டம் 2021 இன் கீழ், பதுளை பிரதேச சபைக்குச் சொந்தமான ‘ஹெல உணவகம்’ஒன்றை ஆரம்பிப்பதற்கான கட்டியத்தை நிர்மாணம் செய்வதற்கான அடிக்கல் நட்டும் நிகழ்வு ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகாமையில் நடைபெற்றது.
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் ரூபா 10.65 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இந்த ‘ஹெல உணவகம்’ அமைக்கப்படவுள்ளது. 120 நாட்களுக்குள் கட்டுமானப் பணிகளை நிறைவு செய்ய எதிர்பார்க்கும் அதேவேளை, குறித்த உணவகம் ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகாமையில் நிறுவப்படவுள்ளதால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் பிரதேச வாசிகளுக்கு நல்லதோர் வாய்ப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேவேளை இந்த நிகழ்வின் ஒரு அம்சமாகப் பிரதேசத்தில் காணப்படும் அணைத்து மதஸ்தானங்களும் கைகழுவும் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில் சர்வமத தலைவர்கள், கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தேனுக விதானகமகே, பதுளை நகர மேயர் டபிள்யூ.டி. பிரியந்த அமராசிரி, பதுளை பிரதேச சபை தலைவர் ரம்யசிறி மன்திலக உள்ளிட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், பதுளை பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி, பிரதேச சபை அதிகாரிகள் உட்படப் பிரதேச வாசிகள் கலந்துகொண்டனர்.