‘දැයක් නගන සියක් නගර’ වැඩසටහන යටතේ, වැඩ අවසන් කරන ලද හාලිඇල, ස්ප්රිංවැලි නගර මධ්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීමේ සියක් නගර වැඩසටහන යටතේ ක්රියාත්මක කරන ලද මෙම සංවර්ධන ව්යාපෘතියට වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 14.4 ක් වේ.
සූර්ය පැනලය සහිත වීදි ලාම්පු, බස් නැවතුම් පොලක්, කුලී රථ ගාලක් ඇතුළු සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මෙම ව්යාපෘතිය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ඩිලාන් පෙරේරා මැතිතුමා, හාලිඇල ප්රාදේශීය සභාව සභාපති නිමල් සේනානායක මැතිතුමා ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
நூறு நகரங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், ஹாலிஎல ஸ்பிரிங்வெளி நகரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்களை மக்கள் பாவனைக்குக் கையளிக்கும் நிகழ்வு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது.
சிறிய நகரங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் ‘நூறு நகரங்கள்’ வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 14.4 மில்லியன் ரூபாய்கள் செலவில் குறித்த நகரம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது. சூரிய சக்தியுடன் கூடிய வீதி மின்விளக்குகள், பஸ் தரிப்பிடம், வாடகை வாகனங்களுக்கான தரிப்பிட வசதி உள்ளிட்ட சுகாதார வசதிகள் இதனூடாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டிலான் பெரேரா, ஹாலிஎல பிரதேச சபைத் தலைவர் நிமல் சேனாநாயக உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.