කාර්යක්ෂම රාජ්ය සේවයක් සදහා ප්රතිඥා දෙමින් 2022 වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කළ අවස්ථාව
செயல்திறன் மிக்க அரச சேவைக்கான உறுதிமொழி வழங்கி 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பம் செய்த நிகழ்வு