ක්රීඩා පුහුණුකරුවන්ගේ වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී පුහුණුකරුවන්ගේ වැටුප් විෂමතාවයට අදාළ ගැටලුව පළාත් ක්රීඩා ක්ෂේත්ර නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය මගින් ඉදිරිපත් කර අතර, ක්ෂේත්ර තුළින් තමන් මුහුණ දෙනු ලබන ගැටලු පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී.
මෙහිදී ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් පිළිබඳ වැටුප් කොමිෂන් සභාව මගින් නියම කරන ලද වැටුප් ගෙවීමට උපදෙස් ලබාදුන් අතර, ඔවුන් මුහුණ දෙන වෙනත් ගැටලු පිළිබඳව සොයා බලා එම ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පාලන) ආර්.එච්.සී. ප්රියන්ති මහත්මිය, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පිරිස් සහ පුහුණු) එච්. එම්. නන්දසේන මහතා, පළාත් ක්රීඩා අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා, පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, ක්රීඩා ක්ෂේත්ර නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිතියෙ සාමාජිකයන් එක්ව සිටියහ.
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர்களின் சம்பள முரண்பாடு தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது பயிற்றுவிப்பாளர்களின் சம்பள முரண்பாடு தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் மாகாண விளையாட்டுக் கள உத்தியோகஸ்தர்களின் தொழிற்சங்கத்தினால் விளக்கமளிக்கப்பட்டதுடன், அவர்கள் களத்தில் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் தொடர்பில் சம்பள ஆணைக்குழுவினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளத்தை வழங்க ஆலோசனை வழங்கியதுடன், அவர்கள் முகங்கொடுக்கும் ஏனைய பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கண்டறிந்து அந்த பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி, பிரதி பிரதான செயலாளர் ( பணியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சி) எம்.எம். நந்தசேன, மாகாண விளையாட்டு அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன, மாகாண அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் காமினி மஹிந்தபால ஜோபியாஸ் மற்றும் மாகாண விளையாட்டுக் கள உத்தியோகஸ்தர்களின் தொழிற்சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.