අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් පළමුවන ශ්රේණියට පිවිසෙන දුවා දරුවන් සඳහා හඳුන්වා දෙන ‘ක්රියාකාරකම් පාදක වාචික ඉංග්රීසි ‘ වැඩසටහනේ ඌව පළාත් නිළ උත්සවය බදුල්ල විහාරමහාදේවී බාලිකා මහා විද්යාලයේ ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ප්රාථමික කර්මාන්ත රාජ්ය ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශ ලේකම් නන්දසේන මහතා ඇතුළු පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ අධ්යක්ෂවරුන් හා ලේකම්වරුන්, බදුල්ල විහාරමහදේවි බාලිකා මහා විද්යාලයේ විදුහල්පතිනි ආර්. ඩී. එම්. එස්. පෙරේරා මහත්මිය ඇතුළු පළාතේ පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන්, දෙමාපියන් එක්ව සිටියහ.
கல்வி அமைச்சினால் முதலாம் தரப் பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘செயல்பாடு அடிப்படையிலான வாய்மொழி ஆங்கிலம்’ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊவா மாகாண உத்தியோகபூர்வ விழா பதுளை விகாரமஹாதேவி மகளிர் மகா வித்தியாலய கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் ஆரம்பக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் சாமர சம்பத் தசனாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் நந்தசேன, மாகாண கல்வி அமைச்சின் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட செயலாளர்கள், பதுளை விகாரமஹாதேவி மகளிர் மகா வித்தியாலய அதிபர் ஆர். டி. எம். எஸ். பெரேராவு உள்ளிட்ட மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கலந்துகொண்டனர்.