බදුල්ල කසළ කන්දට විසඳුමක් ලෙස මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ උපදෙස් මත විද්යානුකූලව කසළ කන්ද ඉවත් කර, එම ස්ථානයේ සාදනු ලැබූ විවෘත උද්යානයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල හා කසල අංගනය බාහිර පරිසරයට බලපෑමක් නොවන පරිදි නැවත ප්රතිසංස්කරණය කර සකස් කරනු ලබන එම කටයුත්ත පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා අදාල ස්ථානයෙහි ක්ෂේත්ර අධ්යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි.
මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, බදුල්ල නගරාධිපති ප්රියන්ත අමරසිරි මැතිතුමා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් සහභාගි විය.
பதுளை குப்பை மேட்டுக்குத் தீர்வாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் ஆலோசனையின் பேரில் விஞ்ஞான ரீதியாகக் குப்பை மேட்டை அகற்றி, அந்த இடத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள திறந்த வெளி அரங்கிற்கான எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் புறச்சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் குப்பைக் கிடங்கைச் சீரமைத்தல் தொடர்பில் கண்டறியக் குறித்த இடத்திற்குக் கள ஆய்வு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.
இந்த விஜயத்தில் விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர் சஷீந்திர ராஜபக்ஷ, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுதர்ஷன தெனிபிடிய, பதுளை நகர மேயர் பிரியந்த அமரசிறி, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.