ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ නව වෛද්ය පීඨය 2023 මේ වසර අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ඒ සඳහා අවශ්ය මූලික යටිතල පහසුකම් සොයා බැලීමට සහ යෝජිත ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්ය ඉඩම් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා ගරු අමාත්ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාල පරිශ්රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවිය.
ඉන් අනතුරුව වෛද්ය පීඨය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාව ව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මේ වන විට ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ වෛද්ය පීඨය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන ගැසට් පත්රය 2023 මාර්තු නිකුත් කර ඇත.
ඒ අනුව වෛද්ය පීඨය සඳහා ප්රථම වරට වෛද්ය සිසුන් 50 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.
මෙම නව වෛද්ය පීඨයේ මූලික කටයුතු සම්පාදනය වෙනුවෙන් අවශ්ය ප්රතිපාදන මුදල් අමාත්යවරයා ලෙස ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා විසින් රුපියල් මිලියන 200 ක් 2023 වසරේ අය වැයෙන් වෙන් කොට තිබෙන අතර විශ්ව විද්යාලයේ දැනට පවත්නා රසායනාගාර අදාල උපාධි පාඨමාලාවන්හි ප්රායෝගික පුහුණු සඳහා යොදා ගැනේ.
මෙම නව වෛද්ය පීඨයේ මූලික සැලසුම් විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කොට ඇති අතර එය පදනම් කර ගනිමින් බදුල්ල පලාත් රෝහල වෛද්ය සිසුන්ගේ පුහුණුවීම් සහ සායනික කටයුතු සඳහා ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙසට මෙම මැයි මස සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්රකාශයට පත්කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ප්රියන්ති මහත්මිය, විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති මහාචාර්ය චන්දන පී උඩවත්ත, ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය ජයන්ත ලාල් රත්නසේකර, වෛද්ය පීඨාධිපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ ඒ තුළ රාජ්ය නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய மருத்துவ பீடம் 2023 இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஆரம்பிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அதற்குத் தேவையான அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட கட்டுமானத்திற்குத் தேவையான நிலம் பற்றிக் கண்டறிதலுக்காகத் துறைமுகங்கள் மற்றும் விமானச் சேவைகள் கௌரவ அமைச்சர் சட்டத்தரணி நிமல் சிறிபால த சில்வா தலைமையில் ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டோம்.
அதன் பின்னர் மருத்துவ பீடத்தை அமைப்பதற்கான விசேட கலந்துரையாடல் மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ பீடத்தை நிறுவுவதற்கான வர்த்தமானி 2023 மார்ச் மாதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, மருத்துவ பீடத்திற்கு முதல் கட்டமாக 50 மருத்துவ மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் கௌரவ ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 200 மில்லியன் ரூபாவை இந்த புதிய மருத்துவ பீடத்தின் அடிப்படை ஏற்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கியுள்ள அதேவேளை, பல்கலைக்கழகத்தில் தற்போதுள்ள ஆய்வுகூடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பட்டப் படிப்புகளுக்கான நடைமுறை பயிற்சிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
இந்தப் புதிய மருத்துவ பீடத்தின் அடிப்படைத் திட்டங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் பதுளை மாகாண வைத்தியசாலை மருத்துவ மாணவர்களின் பயிற்சி மற்றும் மருத்துவ நடவடிக்கைகளுக்கான போதனா வைத்தியசாலையாகச் சுகாதார அமைச்சினால் இம் மே மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உபதலைவர் பேராசிரியர் சந்தன பி. உடவத்த, ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் ஜயந்த லால் ரத்னசேகர, மருத்துவ பீடாதிபதி பேராசிரியர் முதித விதானபத்திரன உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.