ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ වෛද්ය පීඨයේ අධ්යාපනවරම් හිමිකර ගත් පලමු සිසු කණ්ඩායම වෙත නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනමේ ප්රතිපාදන මගින් වෙදනලා ලබාදීමේ උත්සවය බදුල්ල තැපැල් සංකීර්ණයේදි පැවැත්විණි.
මෙම අවස්ථාවට වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා , අධ්යාපන අමාත්ය ආචාර්ය සුසිල් ප්රේමජයන්ත මැතිතුමා , විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ඌව විශ්ව විද්යාලයේ උපකුපතිතුමන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.
நிமல் சிறிபால டி சில்வா அறக்கட்டளை நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தில் கல்வி கற்கும் முதலாவது குழு மாணவர்களுக்கு ஸ்டெதஸ்கோப் வழங்கும் நிகழ்வு பதுளை அஞ்சல் அலுவலக வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில் துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா, கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் சம்பத் அமரதுங்க, ஊவா பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.