ඌව පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මහතා 2020-09-08 දින වැඩ භාරගැනීම.