ඌව පළාත් රණවිරු සැමරුම් උත්සවය

2018 වර්ෂයේදී ඌව පළාත් රණවිරු උළෙල පෙර වර්ෂයන්ට වඩා ගරු ගාම්භීරත්වයකින් සිදු කරණ ලදි. මෙම උත්සවය ඌව  පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් සිදු කරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා සියළුම රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ කර ගනු ලැබේ. මෙහිදී ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් යන අංශයන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය අතිශය කෘතවේදීව සිහිපත් කළ යුතුව ඇත.