ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද NVQ-4 පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය අද දින ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්විය.
ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ අධීක්ෂණයෙන්, ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් හා යුරෝපානු සංගමය (EU) මුදල් අනුග්රහය ඇතිව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ආයතනයේ පළාත් පාලන ආයතන වල ධාරිතා වර්ධනය කිරීමේ (CDLG) ව්යාපෘතිය මගින්, NAITA ආයතනයේ තාක්ෂණික සහයෝගයත් සමග පවත්වනු ලබන මෙම පාඨමාලා සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලින් පවත්වාගෙන යන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන වල ඉගැන්වීම් කරන ගුරුවරුන් 38 දෙනෙකු සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්රියාවලියන් හරහා තේරී පත්ව ඇත.
පළාත් පාලන ආයතන විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පෙර පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම, ගුරුවරුන් සඳහා පිළිගත් NVQ-4 සහතිකය පිරිනැමීම, දරුවන්ගේ නිපුණතාවය සමඟ ගුරු රැකියා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම, අනෙකුත් සංවිධාන අතර සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම වැනි අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන මෙම පාඨමාලාව පැවැත්වීම විශේෂත්වයකි.
මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල නගරාධිපති ප්රියන්ත අමරසිරි මහතා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන්, CDLG/UNDP ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක සිහාන් සරූක් මහතා, Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ UNDP ආයතනයේ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாணத்தின் பாலர் பருவ அபிவிருத்தி தொடர்பிலான NVQ-4 பாடநெறியின் ஆரம்ப நிகழ்வு இன்று ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் மேற்பார்வையில், ஊவா மாகாண பாலர் பருவ அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் வழிகாட்டலின் கீழ், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) நிதி உதவியுடன், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) இன் CDLG வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், NAITA நிறுவனத்தின் தொழிநுட்ப ஆதரவுடன் நடைபெறவுள்ள இந்த பாடநெறிக்காக உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் பாலர் பாடசாலைகளில் கற்பிக்கும் 38 ஆசிரியர்கள் நேர்முகத்தேர்வுகளின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் நடத்தப்படும் பாலர் பாடசாலை ஆசிரியர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல், ஆசிரியர்களுக்கு NVQ-4 அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்குதல், குழந்தைகளின் திறன்களுடன் ஆசிரியர் பணி பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், ஏனைய நிறுவனங்களுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துதல் போன்ற குறிக்கோளுடன் இப்பயிற்சியை நடத்துவது விசேட அம்சமாகும்.
இந்த நிகழ்வில் பதுளை நகர மேயர் பிரியந்த அமரசிறி, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி. சந்தியா அபன்வெல உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள், CDLG/UNDP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக், Zoom தொழிநுட்பத்தின் ஊடாக UNDP அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.