ඌව පළාත් පාලන මහජන පුස්තකාල ඵලදායිතා සම්මාන ප්රධානෝත්සවය ඌව පළාත් පුස්තකාල ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී රාජ්ය සාහිත්යය උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වූ චිත්ර තරඟයට සහභාගී වූ පාසල් ළමුන්ගේ චිත්ර 1500 කින් යුත් චිත්ර ප්රදර්ශනය ද විවෘත කරන ලදී,
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. ගලගමආරච්චි මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (මූල්ය) එම්.ඊ. සුමිත්රා ද සිල්වා මහත්මිය, පළාත් පාලන කොමසාරිස් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, ඌව පළාත් පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ අධ්යක්ෂ කේ.එම්. අසිත සඳරුවන් ජයසූරිය මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண பொது நூலகத்தின் வினைத்திறனுக்கான விருது வழங்கும் விழா ஊவா மாகாண நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது அரச இலக்கிய விழாவையொட்டி நடைபெற்ற சித்திரப் போட்டியில் பங்கேற்ற பாடசாலை மாணவர்களின் 1500 சித்திரங்கள் அடங்கிய சித்திரக் கண்காட்சியும் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண நூலக சேவை சபையின் தலைவர் டபிள்யூ. கலகமஆராச்சி, பிரதி பிரதான செயலாளர் ( நிதி ) எம்.ஈ. சுமித்ர சில்வா, உள்ளூராட்சி ஆணையர் எம்.எம். விஜயநாயக்க, ஊவா மாகாண நூலக சேவை சபையின் பணிப்பாளர் கே.எம். அசித சந்தருவன் ஜயசூரிய உட்பட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.