ඌව පළාත්, නව පළාත් පාලන කොමසාරිස් වරයා ලෙස ඩී.එම්.එල්.එච්. දිසානායක මහතා ඊයේ (27) දින පත් කරන ලදී.
ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්රේණියේ නිලධාරියෙක් වන ඩී.එම්.එල්.එච්. දිසානායක මහතා මහනුවර තෙල්දෙණිය මහා විද්යාලයෙන් හා මහනුවර කිංස්වූඩ් විද්යාලයෙන් අධ්යාපනය හදාරා, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලයේ විද්යාවේදී උපාධිය සහ කැලණිය විශ්ව විද්යාලයෙන් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමව හදාරා ඇත.
පසුව තෙල්දෙණිය චූලාභය විද්යාලයේ ගුරුවරයෙකු ලෙස සේවය කළ එතුමා, 2009 වර්ෂයේ පරිපාලන සේවයේ මුල්ම පත්වීම ලෙස කන්දකැටිය සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් ලෙසද, 2011 වර්ෂයේ සිට කන්දකැටිය, මීගකිවුල, රිදීමාලියද්ද, ලුණුගල හා බදුල්ල ප්රාදේශීය ලෙකම්වරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබේ.
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී ප්රියන්ති මහත්මිය එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண, உள்ளூராட்சித் மன்ற புதிய ஆளுநராக டி.எம்.எல்.எச். திசாநாயக்க நேற்றைய தினம் (27) நியமிக்கப்பட்டார்.
இலங்கை நிர்வாக சேவையில் தரம் I அதிகாரியான டி.எம்.எல்.எச். திசாநாயக்க, கண்டி தெல்தெனிய மகா வித்தியாலயத்திலும், கண்டி கிங்ஸ்வுட் கல்லூரியிலும் கல்வி பயின்று, பேர்தனை பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பையும், களனி பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை டிப்ளோமாவையும் பூர்த்தி செய்துள்ளார்.
பின்னர் தெல்தெனிய சூலபய வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய அவர், 2009 ஆம் ஆண்டு நிருவாக சேவையில் முதல் நியமனமாக கந்தகெட்டிய உதவி பிரதேச செயலாளராகவும், 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் கந்தகெட்டிய, மீககிவுல, ரிதிமாலியத்த, லுனுகல மற்றும் பதுளை பிரதேச செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.
இந்நிகழ்வில் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி ரத்நாயக்க கலந்துகொண்டார்.