ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරතුමන් බදුල්ලේ සර්ව ආගමික නායකයින් හමුවීම.