ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා
ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මැතිතුමා