ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා – මෛත්‍රී ගුණරත්න මැතිතුමා