ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික සහයක නව පත්වීම් 65ක් ප්‍රධානය කිරිම ඌව පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.