ඌව පළාත් ක්රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී අමාත්යාංශවල සහ අමාත්යාංශ යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්යාපෘති සහ එම ව්යාපෘති වල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒවායින් පවතින ගැටළු හා ඒවාට ගත යුතු විසඳුම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණි.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී. විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් ක්රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්යාංශ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා ඇතුළු අමාත්යාංශවල හා දෙපාර්තමේන්තුවල නිළධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள், சுற்றுலா, போக்குவரத்து மற்றும் நெசவுத் தொழிற்துறை, சிறு கைத்தொழில்கள் அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது அமைச்சுக்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலவரங்கள் தொடர்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டதுடன், அவற்றில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் தொடர்பில் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள், சுற்றுலா, போக்குவரத்து மற்றும் நெசவுத் தொழிற்துறை, சிறு கைத்தொழில்கள் அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.