ඌව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘මානව සහ ආර්ථික සංවර්ධන පේෂකර්ම මධ්යස්ථානය’ වැලිමඩ ඇල්ල ගම්මානයේදී විවෘත කරන ලදී.
මෙමගින් ප්රදේශීය තරුණයින්ට පේෂ කර්මාන්තය පිළිබඳව පුහුණු පාඨමාලා කිරීමට නියමිතය. ප්රථම කණ්ඩායම වශයෙන් ප්රදේශීය තරුණියන් තිස් දෙනෙක් සඳහා පේෂ කර්මාන්තය පිළිබඳව සය මාසික පුහුණුවක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.
ඉන් අනතුරුව කර්මාන්තය දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් නිවස තුළදී ස්වයං රැකියාවක් වශයෙන් මෙම කර්මාන්තය කරගෙන යාම සඳහා අවශ්ය උපකරණ හා යන්ත්ර මිලදී ගැනීම සදහා ණය පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතය.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා, පළාත් කර්මාන්ත අධ්යක්ෂක අජිත් දිසානායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண கைத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மனிதவள மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி (புடவைக்கைத்தொழில்) நிலையம் வெலிமடை எல்ல கிராமத்தின் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் அப்பிரதேச யுவதிகளுக்கு புடவைக்கைத்தொழில் தொடர்பிலான பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளன. முதல் கட்டமாக பிரதேச யுவதிகள் முப்பது பேருக்கு புடவைக்கைத்தொழில் தொடர்பிலான ஆறு மாத பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.
அதன் பின்னர் கைத்தொழிலை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் வீடுகளிலிருந்தவாறு சுயதொழிலாகக் குறித்த கைத்தொழிலைத் தொடர்வதற்கான உபகரணங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான கடன் உதவிகளையும் வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் மாகாண கைத்தொழில் அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்ன, மாகாண கைத்தொழில் பணிப்பாளர் அஜித் திஸாநாயக்க உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.