අප අමතන්න

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
රජ වීදිය
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)552 222 202
ෆැක්ස් : +94 (0)552 225 857
විද්‍යුත් තැපෑල : info@governor.up.gov.lk


 

 

නම
තනතුර
දුරකථනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා 
ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර
+94-55-2223123
+94-55-2223123
 
ආර්.එච්.සී.ප්‍රියන්ති මිය
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්
+94-55-2222824
+94-55-2225857
secgoup@gmail.com
එන්.පී.ඉනායා මෙනවිය
නීති නිලධාරී
+94-55-2231310
+94-55-2225857
secgoup@gmail.com
ඩබ්. අචිනි ද සිල්වා මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94-55-2231056
+94-55-2225857
secgoup@gmail.com
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
පොදු දුරකථනය
+94-55-2222202
+94-55-2225857
secgoup@gmail.com
         

 

Contact us

14 + 13 =