අප අමතන්න

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
රජ වීදිය
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)552 222 202 / 552 231 056
ෆැක්ස් : +94 (0)552 225 857
විද්‍යුත් තැපෑල : info@governor.up.gov.lk


 

නම
තනතුර
දුරකථනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා 
ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර
+94-55-2223123
+94-55-2223123
 
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
පොදු දුරකථනය
+94-55-2222202
+94-55-2222824
governoruva@gmail.com
එම්.එම්.විජේනායක මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්
+94-55-2222824
+94-55-2225857
secgoup@gmail.com

 

Contact us

1 + 9 =