ඌව පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් වල සේවයේ නියුතු අනධ්යන ප්රාථමික ශිල්පිය නොවන කර්ය මණ්ඩලයේ නව බඳවා ගැනීම පරිපාටියට අන්තර්ග්රහණය කිරීමේදී මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ඩී.එම් රත්නායක මහතා, ශ්රී ලංකා අධ්යාපන වෘත්තීය ඒකාබද්ධ සංගමයේ ලේකම්, පාසල් කාර්ය සහයක III ශ්රේණියේ සේවක කමිටුවේ කැදවුම්කරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.
ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் பாடசாலைகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள கல்விசாரா ஊழியர்களின் புதிய ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த கலந்துரையாடலில் பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் டீ.எம். ரத்நாயக, இலங்கை கல்வித் தொழில்முறை ஐக்கிய சங்கத்தின் செயலாளர், பாடசாலை உதவியாளர்கள் III தர பணியாளர் குழுவின் அழைப்பாளர் உட்படச் சிலர் கலந்துகொண்டனர்.