අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (National Education Reform Centre – NERC) ට අනුබද්ධිතව ඌව පළාත් ප්රතිසංස්කරණ මධ්යස්ථාන පිහිටුවීමට අදාල රැස්වීම ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
ඒ අනුව අධ්යාපන අමාත්යංශයේ උපදෙස් අනුව ඌව පළාත් මධ්යස්ථානයේ සභාපතිවරයා ලෙස පළාත් ප්රධාන ලේකම්වරයා කටයුතු කරන අතර, පළාත් අධ්යාපන ලේකම්, පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂක හා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් එම කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙස අද දින පත් කරනු ලැබීය.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂක ඩී. එම්. රත්නායක මහතා, කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
கல்வி சீர்திருத்தங்களை வழிநடத்துவதற்கான தேசிய வழிகாட்டுதல் குழு (National Education Reform Centre – NERC) உடன் இணைந்ததாக ஊவா மாகாண கல்வி சீர்திருத்த மத்திய நிலையத்தை நிறுவுவது தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
அதற்கமைய, கல்வி அமைச்சின் பணிப்புரையின் பிரகாரம், ஊவா மாகாண மத்திய நிலையத்தின் தலைவராக மாகாண பிரதம செயலாளர் செயற்படுவதுடன், மாகாணக் கல்விச் செயலாளர், மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர், வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் அந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்களாக இன்றைய தினம் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி. சந்தியா அபன்வெல, மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் டி. எம். ரத்நாயக்க, வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.