අතිපූජනීය හෙවෙල්වෙල ශ්රී සුනන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේට
උතුම් වූ නිවන් සුව ලැබේවා!