ඌව හිල්ස් රොටරි සමාජය මගින් සංවිධානය කරන ලද බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වල දරුවන් 2000කට රුපියල් කෝටි දෙකක් වටිනා පාසල් උපකරණ ඇතුළු නිදන කාමර උපකරණ කට්ටලයක් බෙදාහැරීමේ උත්සවය බදුල්ල සයිමන් පීරිස් අනුස්මරණ සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.
බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ 1-5 අතර පංතිවල ඉගෙන ගන්නා අඩු ආදම්ලාභි දරුවන් 2000කට එක් දරුවෙකුට රුපියල් 10,000ක් පමණ වටිනා පාසල් උපකරණ, නිදන කාමරයට අවශ්ය කොට්ටය, මදුරු දැල, නිදාගැනීමට භාවිතා කරන ඇදුම, පැදුර ඇතුලු උපකරණ ප්රධානය මෙහිදි සිදුවිය.
කැනේඩියානු රජයේ ආධාර මගින් කැළණිය රොටරි සමාජයට ලැබුන මෙම උපකරණ ඌව හිල්ස් රොටරි සමාජය මගින් බදුල්ලේ දරුවන්ට බෙදාදීමේ සමාජ සත්කාරය සංවිධානය කර තිබිණ.
මෙම අවස්ථාවට කැලණිය රොටරි සමාජය සාමාජිකයින්, ඌව හිල්ස් රොටරි සාමාජිකයන් ඇතුළු පාසල් දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් රැසක් එක්ව සිටියහ.
ஊவா ஹில்ஸ் ரோட்டரி கழகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட, பதுளை மாவட்டத்தில் உள்ள குறைந்த வருமானமுடைய குடும்பங்களில் வாழும் மாணவர்கள் 2000 பேருக்கு, சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான பாடசாலை உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட படுக்கை அறை உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு பதுளை சைமன் பீரிஸ் ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
பதுளை மாவட்டத்தில் தரம் 1 தொடக்கம் 5 வரை கல்வி கற்கும் குறைந்த வருமானமுடைய குடும்பங்களின் மாணவர்கள் 2000 பேருக்கு, ஒரு மாணவருக்கு சுமார் 10,000 பெறுமதியான பாடசாலை உபகரணங்கள், படுக்கை அறைக்குத் தேவையான தலையணைகள், நுளம்பு வலை, தூங்கும் போது அணியும் ஆடை, படுக்கை விரிப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது.
கனேடிய அரசின் நிதி உதவியால் களனி ரோட்டரி கழகத்திற்குக் கிடைக்கப்பெற்ற இந்த அன்பளிப்புப் பொருள் ஊவா ஹில்ஸ் ரோட்டரி கழகத்தினால் தலைமையில் பதுளை மாவட்ட மாணவர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்விற்கு களனி ரோட்டரி கழக உறுப்பினர்கள், ஊவா ஹில்ஸ் ரோட்டரி கழக உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாடசாலை மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.